Regulamin | Mugline Mugline Regulamin | Mugline

Regulamin Sklepu
Mugline.pl

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Mugline.pl W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów
(składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest MUGLINE Kamil Mularczyk z siedzibą w Czeladzi przy ul. Katowicka 79 o numerze NIP: 644 348 93 16 Regon 243588485 , dalej zwanym „Sprzedającym”.

 • organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Urząd Miasta Sosnowiec
  – adres poczty elektronicznej: biuro@mugline,pl
  – nr telefonu 530 440 040
  – opis sposobów porozumiewania się z konsumentem: Telefonicznie pod wskazany numer 530 440 040, drogą e-mailową lub korespondencyjnie na adres: Mugline Kamil Mularczyk, ul. Katowicka 79, 41-250 Czeladź

Niniejszy Regulamin zawiera:
§1 Określenie zakresu działalności
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień
§4 Tryb postępowania reklamacyjnego
§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych
§6 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu
Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

§1 Określenie zakresu działalności

1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę, w postaci gadżetów reklamowych z nadrukiem takich jak: artykuły biurowe, artykuły piśmiennicze, ceramika reklamowa, elektronika reklamowa, odzież reklamowa. Każdorazowo ceny produktów prezentowane w sklepie zawierają znakowanie (nadruk 1 kolor; sitodruk, kalkomania, tampondruk, grawer, haft, itp), oraz koszt transportu, kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów z tym związanych. Istnieje możliwość zamówienia produktów ze znakowaniem w większej ilości kolorów, niż prezentowane na stronie, w tym celu proszę kontaktować się telefonicznie z konsultantem pod nr 530 440 040 lub e-mailowo biuro@mugline.pl

2. Ceny opublikowane w cenniku na stronie mugline.pl są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

3. Szczegółowe ceny znajdują się każdorazowo przy zdjęciach konkretnych produktów. Produkty widniejące na zdjęciach wraz z ceną stanowią przedmiot zawieranych za pośrednictwem sklepu umów sprzedaży

4. Podczas zamawiania gadżetów ze znakowaniem niezbędne jest podanie: symbolu produktu, koloru, pojemności (w przypadku USB oraz power bank) zamawianej ilości, rozmiarów (w przypadku odzieży) oraz plików dotyczących znakowania w krzywych (akceptowane pliki: CDR,PDF, EPS, AI do wersji 12), danych osobowych, telefonu kontaktowego, adresu mailowego, adresu do wysyłki oraz dane do faktury.

5. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane do Państwa drogą mailową.

6. Forma płatności: Po dokonaniu zamówienia oraz uzupełnieniu niezbędnych informacji należy dokonać przelewu w opisie podając nr zamówienia. Po zaksięgowaniu całej kwoty, przystępujemy do realizacji zamówienia.

Dane do przelewu:

Kamil Mularczyk Mugline
ul. Katowicka 79, 41-250 Czeladź

Bank: Deutsche Bank

Adres: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Konto: 59 1910 1048 2519 7355 7116 0001

7. W szczególnych przypadkach forma płatności będzie ustalana indywidualnie dla każdego zamówienia.

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając
z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania
z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie
z Serwisu.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, bez podatku VAT), a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka.

3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.

4. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy. Maksymalny czas realizacji zamówienia w zależności od dostępnej dla danego produktu metody znakowania wynosi 14 dni roboczych.

5. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej lub papierowej – w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.

6. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.

7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.

8. Sklep gwarantuje prawo zwrotu lub wymiany zakupionego towaru w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny. Warunkiem zwrotu lub wymiany towaru jest to, aby zwracany towar był w stanie nieuszkodzonym, nieużywanym, czystym, wraz z opakowaniem producenta. Towar powinien posiadać wszystkie dodatkowe akcesoria, jeżeli były takie w zestawie. Zwrotom nie podlegają produkty znakowane na zamówienie klienta.

9. Różnice w wyglądzie towarów (np. kolorystyce) nie stanowią podstawy reklamacji, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

10. Sklep nie odpowiada za szkody powstałe podczas transportu.

11. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: biuro@mugline.pl

12. Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.

13. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.

14. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

15. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

16. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

17. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

18. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@mugline.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: MUGLINE Kamil Mularczyk, ul. Katowicka 79, 41-250 Czeladź

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko

 • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)

 • przedmiot reklamacji

 • przyczynę reklamacji

 • Nr zamówienia

 • podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)


3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.

4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe – obniżenia ceny.

6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

7. Użytkownik będący konsumentem ma  również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń  w sporach dotyczących zakupów internetowych, składając skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.mugline.pl/polityka-prywatnosci

 §6 Postanowienie Końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin www.mugline.pl/regulamin


2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.


3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

5. Konsument posiada możliwość z skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje można znaleźć u swojego lokalnego powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub pod następującymi adresami stron:

– http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

– http://ezakupy.uokik.gov.pl/

– https://uokik.gov.pl/

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE KLIENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Translate »